Tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn về ảnh chụp, hình ảnh,  đồ hoạ, video hoặc các hình ảnh khác, các bản sao chép hoặc bản in tương tự dưới dạng điện tử hoặc bản in cứng (được gọi chung là kho lưu trữ hình ảnh), được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, internet, trang web, hoặc đường dẫn đến nơi lưu trữ trên mạng, được chụp trong bất kỳ sự kiện hoặc dự án chụp ảnh hoặc được tạo ra từ một dự án hoặc được mua hay tài trợ bởi Công ty Cổ phần Hội An Focus, Almanity Hội An Wellness Resort và tất cả các chi nhánh, thành viên (được gọi chung là Công ty) thuộc quyền sở hữu của Công ty.

Công ty có thể sử dụng hình ảnh/video trong các ấn phẩm hoặc tài liệu truyền thông khác do Công ty sản xuất, sử dụng hoặc ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn như tài liệu quảng cáo, thư mời, sách, báo, tạp chí, trang web, mạng xã hội, v.v… được miễn xin phép bằng văn bản đến những người có trong bức ảnh/video. Để đảm bảo sự riêng tư của cá nhân và trẻ em, hình ảnh sẽ không được làm rõ hoặc nêu tên đầy đủ, hoặc thông tin nhận diện cá nhân mà không cần đến sự chấp thuận bằng văn bản từ chủ thể được chụp ảnh, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Cá nhân tham dự sự kiện của Công ty nếu không muốn hình ảnh của họ được ghi lại và sử dụng thì phải làm thông báo cho người chụp ảnh và/hoặc các nhà tổ chức sự kiện, và/hoặc liên lạc với Công ty tại địa chỉ 326 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An , thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam bằng văn bản về ý định của mình và đính kèm bức ảnh. Công ty sẽ chỉ sử dụng hình ảnh cho mục đích nhận dạng và không công khai cho công chúng.

Tham gia vào một sự kiện của Công ty hoặc không thông báo cho Công ty, bằng văn bản, về mong muốn không sử dụng hình ảnh của bạn tại sự kiện của Công ty, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý không truy cứu trách nhiệm của Công ty về mọi yêu cầu bồi thường liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của bạn hoặc tư liệu tương tự.

Công ty có thể thỉnh thoảng cho phép một cá nhân hoặc tổ chức không trực thuộc Công ty tiếp cận với ảnh chụp, hình ảnh, đồ hoạ, video hoặc các hình thức khác, các bản sao chép hoặc bản ghi tương tự được in thành bản cứng hoặc dưới dạng điện tử (kho lưu trữ hình ảnh), được thực hiện trong bất kỳ sự kiện nào hoặc dự án chụp ảnh do Công ty tài trợ. Truy cập vào bộ lưu trữ ảnh có nghĩa là người hoặc tổ chức trên cam kết đã hiểu đầy đủ và đồng ý tuân theo chính sách này.

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không liên kết với Công ty đều không được phép sử dụng, sao chép, sửa đổi kho lưu trữ hình ảnh của Công ty mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người có thẩm quyền từ Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, sao chép, thay đổi hoặc sửa đổi kho lưu trữ hình ảnh bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không liên kết với Công ty, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.